Omgevingsplan - Viewer

4 ô

Zoeken op adres

Kaartlagen

Verbeeldingen

Legenda

Filter uit

Plantypen

Filter uitzetten
Z voorbereidingsbesluit
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten.
Z beheersverordening
Dit plantype is een alternatief voor het bestemmingsplan. Een beheersverordening wordt toegepast in gebieden waar de gemeente weinig ontwikkelingen verwacht. Dat betekent niet dat er helemaal niets mag in gebieden waar een beheersverordening geldt. Vaak zijn beperkte uitbreidingsmogelijkheden zoals erfbebouwing of dakopbouwen wel mogelijk.
Z bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.
Z inpassingsplan
Een inpassingsplan is in juridisch opzicht hetzelfde als een bestemmingsplan. Het enige verschil is dat een bestemmingsplan een gemeentelijk plan is, terwijl een inpassingsplan door een Provincie of door het Rijk wordt gemaakt. Inpassingsplannen worden opgesteld als de belangen van de hogere overheden het beleid van lagere overheden doorkruist.
Z rijksbestemmingsplan
Een rijksbestemmingsplan is in juridisch opzicht hetzelfde als een bestemmingsplan. Het enige verschil is dat een bestemmingsplan een gemeentelijk plan is, terwijl een rijksbestemmingsplan door het Rijk wordt gemaakt. Rijksbestemmingsplannen worden opgesteld als de belangen van de nationale overheid het beleid van lagere overheden doorkruist.
Z gerechtelijke uitspraak
Als er beroep is aangetekend tegen een plan (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) en het beroep is ontvankelijk bevonden door het bevoegde rechtsorgaan, dan komt er op enig moment uitspraak in de beroepszaak. Het kan gaan om een uitspraak inzake:
  • Voorlopige voorziening
  • Tussenuitspraak
  • Beroep
  • Hoger Beroep
Z omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De hier getoonde omgevingsvergunningen zijn in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Andere omgevingsvergunningen die niet in afwijking van het bestemmingsplan zijn, worden niet getoond.
Z parapluplan
Normaal gesproken kan er slechts 1 onherroepelijk bestemmingsplan bestaan op iedere locatie. Soms echter, wordt voor 1 bepaald thema (bijvoorbeeld Archeologie, Horecabeleid) een wijziging doorgevoerd in 1 of meerdere bestemmingsplannen tegelijk. Dat gebeurt middels een parapluplan. Het wijzigt iets aan de onderliggende bestemmingsplannen, maar vervangt deze niet geheel.
Z partiële herziening
Bestemmingsplannen worden vaak ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Soms wordt ervoor gekozen om dan een compleet nieuw bestemmingsplan op te stellen. Bij grote bestemmingsplannen wordt er meestal voor gekozen om het bestaande plan te ‘repareren’ op die punten waar sprake is van ontwikkelingen. Dan hoeft niet voor het gehele gebied een nieuw plan te worden opgesteld. Zo’n tussentijdse reparatie noemen we een partiële herziening.
Z projectbesluit
Het projectbesluit komt in de huidige wetgeving niet meer voor en is vervangen door de omgevingsvergunning. Voor verdere uitleg: zie omgevingsvergunning
Z reactieve aanwijzing
Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan de Provincie zienswijzen indienen. Als de gemeente deze zienswijzen niet voldoende honoreert in het vastgestelde bestemmingsplan, heeft de Provincie de mogelijkheid om delen van het bestemmingsplan middels een reactieve aanwijzing buiten werking te stellen. Op plaatsen waar een reactieve aanwijzing geldt, zal het onherroepelijke bestemmingsplan waarschijnlijk niet of in elk geval niet geheel gelden.
Z uitwerkingsplan/wijzigingsplan
De wet biedt de mogelijkheid om bepaalde bestemmingen zoals die in bestemmingsplannen zijn opgenomen nader uit te werken of te wijzigen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, als op het moment van vaststelling van een bestemmingsplan nog niet zeker is, hoe een bepaalde bestemming er in detail uit komt te zien (uitwerking) of dat een bepaalde bestemming in de toekomst mogelijk gewijzigd gaat worden. In het bestemmingsplan worden dan algemene regels geformuleerd waaraan die uitwerking of wijziging moet voldoen, waarna in een later stadium een uitwerkingsplan of wijzigingsplan wordt opgesteld. Deze uitwerkings- of wijzigingsplannen kennen een eenvoudiger procedure dan een normaal bestemmingsplan.

Onherroepelijk

Onherroepelijke plannen zijn niet meer in procedure. Dat betekent dat er geen mogelijkheid meer is voor inspraak, zienswijzen of beroep. Het plan is geldend en dus dienen nieuwe (bouw)plannen getoetst te worden aan dit plan.

Tekst onherroepelijk

Onherroepelijke plannen zijn niet meer in procedure. Dat betekent dat er geen mogelijkheid meer is voor inspraak, zienswijzen of beroep. Het plan is geldend en dus dienen nieuwe (bouw)plannen getoetst te worden aan dit plan.

Beroep

Tegen deze plannen is beroep aangetekend. Er is echter nog geen uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De uitspraak bepaalt of het plan onherroepelijk wordt of niet.

Tekst beroep

Tegen deze plannen is beroep aangetekend. Er is echter nog geen uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De uitspraak bepaalt of het plan onherroepelijk wordt of niet.

Vastgesteld

Deze plannen zijn door de gemeenteraad of het college van B&W vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden is het nog mogelijk om beroep tegen het plan aan te tekenen.

Tekst vastgesteld

Deze plannen zijn door de gemeenteraad of het college van B&W vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden is het nog mogelijk om beroep tegen het plan aan te tekenen.

Ontwerp

Deze plannen zijn in ontwikkeling, maar nog niet vastgesteld door de gemeenteraad of het college van B&W. Het is mogelijk dat er nog inspraakreacties of zienswijzen ingediend kunnen worden voordat het plan vastgesteld wordt.

Tekst ontwerp

Deze plannen zijn in ontwikkeling, maar nog niet vastgesteld door de gemeenteraad of het college van B&W. Het is mogelijk dat er nog inspraakreacties of zienswijzen ingediend kunnen worden voordat het plan vastgesteld wordt.

Geconsolideerd

Tegen deze plannen is geconsolideerd aangetekend. Er is echter nog geen uitspraak gedaan in de geconsolideerdprocedure. De uitspraak bepaalt of het plan onherroepelijk wordt of niet.

Tekst geconsolideerd

Tegen deze plannen is beroep aangetekend. Er is echter nog geen uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De uitspraak bepaalt of het plan onherroepelijk wordt of niet.